Farní informace na 3. neděli v mezidobí – 22. 1. 2023

Farní informace na 3. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste společně přispěli sumou 18 928 Kč. Všem dárcům děkujeme! Dnešní neděle 22. 1. je nedělí Božího slova. Koná se také celodiecézní sbírka na biblický apoštolát.

2. Příští neděli 29. 1. bude sbírka na zaplacení záloh na energie farní budovy v Dobrušce. Jenom pro informaci: měsíčně odchází z Dobrušského účtu 18 200 Kč za plyn, 2 000 Kč za vodu a 4 680 Kč za elektřinu. Přemýšlíme, jak zabezpečit chod farní budovy, ve které bydlí kněží sloužící všem třem farnostem, aby nebylo zatíženo jen Dobrušské společenství, které kromě sbírek a osobních dárců nemá téměř žádný jiný příjem. Proto vás prosíme o solidárnost a pomoc, kdy každý měsíc proběhne sbírka na zaplacení záloh. Děkujeme srdečně zároveň vám všem, kdo finančně ale i jiným způsobem podporujete pravidelně nebo jednorázově chod našich farností. Ať vám Pán žehná a dá potřebných milostí.

3. Z důvodu účasti nás vincentínů na formačním setkání v Bratislavě bude příští týden v Dobrušce v pondělí i v úterý a v Přepychách v úterý v domově důchodců místo mše svaté sloužena bohoslužba slova. V Solnici mše svatá v úterý nebude.

4. Ve středu 25. 1. v 19:00 proběhne v pastoračním centru zasedání pastorační rady Dobrušky.

5. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů vás chceme pozvat na ekumenické modlitební setkání, které se uskuteční v Bystrém v Eladě v úterý 7. 2. v 17:30.

6. V rámci Národního týdne manželství zveme manželské páry na večeři do pivovarské restaurace Rampušák v Dobrušce v úterý 14. 2. v 18:00. Prosíme, zapište se do archu vzadu v kostele a vyberte si jídlo nejpozději do 5. 2. 2023. Nabídka jídel bude poskytnuta v nejbližších dnech.

7. Stále je možné podpořit tříkrálovou sbírku bezhotovostními dary na účet sbírky do 31. ledna. Do online pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz bude možné přispívat po celý rok.

8. Upozorňujeme na možnost bakalářského kombinovaného (tzv. dálkového) studia s teologickým zaměřením v Hradci Králové v programu Náboženská výchova. Přihlášku je možné podávat do konce března 2023 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK.

Pane a Bože náš, ať nad námi září tvoje tvář, abychom se mohli v pokoji těšit z tvého dobra, ať nás chrání tvá mocná ruka, ať nás svou silou osvobodí od všech hříchů a zachrání nás před těmi, kteří nás nespravedlivě nenávidí. Dej svornost a mír nám a všem obyvatelům země, tak jako jsi je dal našim otcům, když tě ve víře a pravdě úpěnlivě prosili. Jenom ty, Pane, nám můžeš dát tato dobrodiní a ještě větší dary. Chválíme tě a velebíme tě pro Ježíše Krista, velekněze a přímluvce našich duší. Skrze něho ať k tobě stoupá čest a sláva nyní a na věky věků. Amen (Klement Římský, List Korinťanům, 60).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek