Farní informace na 2. neděli v mezidobí – 15. 1. 2023

Farní informace na 2. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnes 15. 1. je celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. Příští neděli 22. 1. bude neděle Božího slova. Bude se konat také celodiecézní dveřní sbírka na biblický apoštolát.

2. Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vydala překlad textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18. – 25. ledna 2023. Letošní texty připravili křesťané ve Spojených státech amerických a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“(Iz 1,17). Český překlad Pozvání ke společným modlitbám je na stránkách https://www.bihk.cz/biskupstvi/kancler-administrativni-odbor/dokumenty-ke-stazeni/dalsi-dokumenty Tímto vás chceme pozvat na ekumenické modlitební setkání, které se letos uskuteční v Bystrém v Eladě v úterý 7. 2. v 17:30.

3. V tříkrálové sbírce 7. 1. se v Dobrušce skrze koledníky vybralo krásných 266 000 Kč. Děkujeme všem dárcům, koledníkům a všem, kdo zabezpečovali veškeré zázemí a logistiku sbírky. Stále je možné podpořit sbírku bezhotovostními dary na účet sbírky do 31. ledna. Do online pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz bude možné přispívat po celý rok. Celkově se zatím v celé republice vybralo téměř 50 milionů Kč, při rozdělání necelých 30 procent pokladniček (stav k 13. 1. 2023)

4. V září 2022 proběhla sbírka na církevní školy. Podařilo se vybrat 865 000 Kč, které poslouží církevním školám v naší diecézi k jejich zejména materiálnímu vybavení, aby pak mohly lépe naplňovat své výchovné a vzdělávací poslání. Jménem ředitelů našich škol a školských zařízení všem dárcům srdečně děkujeme. P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. biskupský vikář pro pastoraci a školství.

5. Upozorňujeme na možnost bakalářského kombinovaného (tzv. dálkového) studia s teologickým zaměřením. V Hradci Králové lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat v programu Náboženská výchova, který je vhodný pro katechety a spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Přihlášku je možné podávat do konce března 2023 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2 .

6. Kdo by chtěl požehnat svůj příbytek, může se osobně domluvit s některým z kněží.

Služba, kterou pro nás, děti století poznamenaného pokroucením a nemocí duše, mohou vykonat psychologové a psychiatři, je jistě velmi záslužná, nicméně určitě k ní nepatří přesvědčování člověka o tom, že nemá žádné hříchy. Pokud to dělají, pak ho podvádějí. Víme dobře, že pro tuto nemoc duše, kterou nazýváme hřích, existuje pouze jediný lékař – Ježíš Kristus, náš Pán, jak to říkával Ignác Antiochijský; pokud to nevíme, pak to dokládá, že se víra vzdálila z obzoru našeho života. Ježíš zemřel na Kříži, aby získal toto právo odpuštění, aby nám mohl odpouštět vždy a všechno.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek