Zkratka: CM (Congregatio missionis)
Heslo: Poslal mě hlásat evangelium chudým

Kdo jsme?

Počátky Misijní společnosti se datují od roku 1617 ve Francii, kdy tehdy mladému knězi, Vincentovi de Paul, během jeho cesty na zámek v městečku Folleville v Pikarti, Boží Prozřetelnost poslala zprávu o umírajícím vesničanovi z městečka Gannes, který toužil Vincenta vidět. Vincent ho během jeho návštěvy povzbudil ke generální svaté zpovědi. Vesničan nakonec litoval všech svých provinění, které celé ty roky skrýval. Vincent viděl, že v poslední chvíli tohoto vesničana milost vysvobodila jeho duši ze spárů zlého.

O týden později, 27. ledna 1617, na svátek Obrácení sv. Pavla, se Vincent rozhodl v kostele ve Folleville kázat o generální svaté zpovědi a o jejím správném vedení. Chudý lid houfně přistupoval po tomto kázání ke generální svaté zpovědi. Pro Vincenta byla tato zkušenost velmi silná. Tehdy pocítil, že toto je jeho poslání, že právě toto dílo mu Bůh určil: přinášet evangelium chudému venkovskému lidu. Ve vývoji Vincentova pohledu na svět hráli velkou roli zejména ti nejubožejší. Těmto lidem Vincent zasvětil celý svůj život.

K těmto událostem sahá zrod vincentínského charismatu, jehož heslem je “Poslal mě hlásat evangelium chudým” (Evangelizare pauperibus misit me). V současnosti má Misijní společnost více než 3500 členů, ve více než 40 zemích po celém světě. Kněží a bratři se věnují nejrůznějším oblastem práce s chudými, konají lidové misie, také se zaměřují na výchovu kléru a spolupráci se společností Dcer křesťanské lásky, jejichž duchovní správa patří právě “lazarista” nebo jinak lidově řečeno “vincentínům”.

Čemu se věnujeme?

Pod Slovenskou provincii patří i Česká republika, kde naši kněží konají lidové misie a spravují tři farnosti. Hlavním sídlem Misijní společnosti na Slovensku je Bratislava, kde se nachází provinciální dům spolu se seminářem ve farnosti Ružinov. Také naši misionáři působí v zemi Honduras, kde se snaží šířit církev Ježíše Krista v podmínce “ad gentes”.

Společnost se svým charakterem řadí ke společnostem apoštolského života. Máme svého generálního představeného, ​​přičemž jsme rozděleni do jednotlivých provincií v jejichž čele stojí vizitátor. Kněží a bratři naší společnosti skládají věčné sliby čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v hlásání evangelia chudým, aby se tím více připodobnili Kristu, který ohlašuje Radostnou Zvěst všemu stvoření.

P. Emil Hoffmann, CM

SPRÁVCE FARNOSTI

P. Dominik Pavol, CM

OKRSKOVÝ VIKÁŘ

P. Branko Štefún, CM

FARNÍ VIKÁŘ

Přesunout se na začátek