Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice – 12. 6. 2022

Farní informace na Seslání Ducha Svatého

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
13. 06. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
14. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + Věru Turkovou, rodiče a sourozence
15. 06. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)       
16. 06. 2022
Čtvrtek
07:30                                            18:00                                   
R: Na úmysl CM                                  V: Za Karla Petra a celou rodinu                   
17. 06. 2022
Pátek
18:00
Za živé a + členy rodiny Sobotkovy a Kubíčkovy
18. 06. 2022
Sobota
18:00                            
 Za + Jaroslava a Marii Netíkovy a syny Jaroslava, Pavla a Václava
19. 06. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Za Jana Doležala a celý rod                                                                              V: Za + Oldřicha Hofmana, Josefa a Miladu Čtvrtečkovy, rodiče a sourozence z obou stran

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Farní ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice

 1. Do sbírky na pastorační aktivity v diecézi jste společně přispěli 14 950 Kč. Děkujeme všem dárcům! Příští neděli 6. bude sbírka na pastorační centrum.
 2. Děkujeme všem, kdo přišli uklidit a připravit kostel sv. Ducha k pouti a taky Boží hrob.
 3. Zveme ty, kdo se starají o kostely v našich farnostech na společné posezení do pastoračního centra v Dobrušce v úterý 14. 6. v 19:00 Prosíme o závazné přihlášení se v sakristii.  
 4. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 6. v 16:30.
 5. V sobotu 18. 6. přijmou v Bratislavě kněžské svěcení dva spolubratři z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul Patrik Boržecký a Peter Majerčík. Prosíme o modlitby za ně.
 6. Příští neděli 19. 6. v 8:00 bude v kostele sv. Václava slavnost prvního svatého přijímání. Prosíme o modlitby za prvopřijímající děti a jejich rodiny.
 7. Zveme vás na poutní mši svatou ke sv. Antonínovi spojenou se slavností Božího Těla a Krve do zámecké kaple v Kvasinách příští neděli 19. 6. v 11:00. Po mši svaté bude i malé agapé. Z toho důvodu mše svaté v Solnici a v Skuhrově v neděli nebudou.
 8. Milí rodiče, dáváme vám k dispozici přihlášku na vyučování náboženství, abyste mohli využít svého výsostného práva zabezpečit vašim dětem výuku ve víře. Některým dětem jsme již rozdali přihlášky. Jelikož není samozřejmostí, že dítě pokračuje v náboženské výchově i po přijetí prvního svatého přijímání, prosíme vás, abyste děti povzbudili a přihlásili je.  Přihlášku si můžete vyzvednout v kostele nebo stáhnout z našich stránek, vyplnit ji a buď osobně odevzdat v kostele knězi, nebo oskenovanou a podepsanou ji zaslat do 17.6. na mail: rkf.dobruska@dihk.cz
 9. Přijetí svátosti biřmování je důležitým krokem v duchovním zrání křesťana katolíka. V případě vyššího počtu kandidátů na přijetí této svátosti pozveme otce biskupa do naší farnosti. Letos se přihlásilo v našich farnostech jenom několik věřících, tak jsme se po zralé úvaze rozhodli, že jsme ochotni tyto zájemce nachystat individuálně, když projeví zájem a budou moct přijmout svátost biřmování spolu s dalšími věřícími v Hradci Králové. Můžete se ještě osobně knězi přihlásit do 19. 6. a pak zvážíme způsob přípravy.
 10. Zveme vás na svatojánský koncert Prausova pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou do kostela sv. Jakuba v Skuhrově v sobotu 6. v 17:00 hod.
 11. Dne 9.2022 pojedeme na farní pouť na mariánské poutní místo Svatý Hostýn na Moravě. Předběžná cena vychází při aktuálních cenách na 400 Kč/osoba. Cena nezahrnuje oběd. Je to velice důležité, abychom putovali společně na poutní místo, protože je to prostor pro bližší seznámení, společnou modlitbu i zpěv. V případě zájmu se zapište v sakristii a přineste zálohu 100 Kč. Na vaši účast se těší kněží z Dobrušky.

 Ježíš, člověk jako my, v průběhu své lidské existence prožíval v důvěře nevýslovně niterný vztah s Otcem. Díky tomuto vztahu s Bohem mohl sám Ježíš říci, že po životě, kterým nám zjevil Boha, už neexistuje žádné zvláštní místo, kde by lidé měli uctívat Boha, protože „opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě“, tedy v síle Ducha Svatého a skrze Ježíše Krista, jenž je Pravda, která se stala osobou! A tímto Ježíš jednou provždy otevřel cestu, po níž jsme my křesťané povoláni kráčet, abychom tak opravdovým způsobem uctívali Boha. Jedná se prostě a jednoduše o to, abychom žili tak, jak žil On, Syn milovaný nebeským Otcem. 

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek