Farní informace na Seslání Ducha Svatého – 5. 6. 2022

Farní informace na Seslání Ducha Svatého

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
06. 06. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
07. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM (greg.)
08. 06. 2022
Středa
18:00 
Za + Jana Martínka a celý rod
09. 06. 2022
Čtvrtek
07:30                                   
Za + Ludmilu Maršíkovou a celý rod                    
10. 06. 2022
Pátek
18:00
Za + Marii a Jaromíra Štodtovy
11. 06. 2022
Sobota
18:00                            
 Na úmysl CM (greg.)
12. 06. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Za farníky                                                                                                             V: na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Farní ohlášky na slavnost Seslání Ducha Svatého

  1. Do dveřní sbírky na pronásledované křesťany jste společně ve všech farnostech přispěli sumou 11 490 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 6. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
  2. Zveme vás ve čtvrtek 6. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce na liturgii slova s meditací a spontánními modlitbami na téma „Eucharistie“.
  3. V rámci akce „Noc kostelů 2022“ bude dne 10. 6. ve farním kostele sv. Václava koncert ZUŠ od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
  4. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 6. v 16:30.
  5. Zveme ty, kdo se starají o kostely v našich farnostech na společné posezení do pastoračního centra v Dobrušce v úterý 14. 6. v 19:00
  6. V těchto dnech probíhá jarní úklid na chalupě v Mastech. Ochotní pomocníci se prosím nahlaste Lídě Matouškové na tel. čísle: 731823957. Děkujeme.
  7. Milí rodiče, dáváme vám k dispozici přihlášku na vyučování náboženství, abyste mohli využít svého výsostného práva zabezpečit vašim dětem výuku ve víře. Některým dětem jsme již rozdali přihlášky. Jelikož není samozřejmostí, že dítě pokračuje v náboženské výchově i po přijetí prvního svatého přijímání, prosíme vás, abyste děti povzbudili a přihlásili je.  Přihlášku si můžete vyzvednout v kostele nebo stáhnout z našich stránek, vyplnit ji a buď osobně odevzdat v kostele knězi, nebo oskenovanou a podepsanou ji zaslat na mail: rkf.dobruska@dihk.cz
  8. Přijetí svátosti biřmování je důležitým krokem v duchovním zrání křesťana katolíka. V případě vyššího počtu kandidátů na přijetí této svátosti pozveme otce biskupa do naší farnosti. Letos se přihlásilo v našich farnostech jenom několik věřících, tak jsme se po zralé úvaze rozhodli, že jsme ochotni tyto zájemce nachystat individuálně, když projeví zájem a budou moct přijmout svátost biřmování spolu s dalšími věřícími v Hradci Králové. Můžete se ještě osobně knězi přihlásit do 19. 6. a pak zvážíme způsob přípravy.  
  9. Dne 17. 9.2022 pojedeme na farní pouť na mariánské poutní místo Svatý Hostýn na Moravě. Předběžná cena vychází při aktuálních cenách na 400 Kč/osoba. Cena nezahrnuje oběd. Je to velice důležité, abychom putovali společně na poutní místo, protože je to prostor pro bližší seznámení, společnou modlitbu i zpěv. V případě zájmu se zapište v sakristii a přineste zálohu 100 Kč. Na vaši účast se těší kněží z Dobrušky.

 Pro Ježíšovu komunitu znamená dar Ducha Svatého slavení nové, definitivní a poslední smlouvy.  Věřící totiž s Ježíšem sdílí jeho život, téhož Ducha, a právě to je také uschopňuje k pokračování v Ježíšově působení v dějinách. Jedná se o hlásání radostné zvěsti evangelia, o konání dobra, zasazování se za zastavení nadvlády zlého ducha. My křesťané jsme svědky Ježíše Krista před ostatními lidmi, jsme jeho tělem v tomto světě. To je také naše velká odpovědnost, ale zároveň obrovská radost, kterou nám nikdo nemůže vzít.    

 Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek