Farní informace na 29. neděli v mezidobí – 17. 10. 2021

Farní informace na 29. neděli v mezidobí - 17. 10. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
18. 10. 2021
Pondělí
18:00
Za Annu Křenovou a manžela a duše v očistci.
19. 10. 2021
Úterý
07:30
Na úmysl CM.
20. 10. 2021
Středa
18:00 
Za + Josefa Maršíka, manželku, syna a živé členy rodu.
21. 10. 2021
Čtvrtek
07:30
Na úmysl CM.
22. 10. 2021
Pátek
18:00
Za + Josefa Rohlenu a syna Bohuslava.
23. 10. 2021
Sobota
18:00
Za + Anežku a Václava Řehákovy a živé i + příbuzné. 
 
 
24. 10. 2021
Neděle

08:00

18:00

R: Za + Lubora Ondráčka a otce Václava.

V: Na úmysl CM.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli je sbírka na pastorační centrum. Příští neděli 10. bude sbírka na Papežská misijní díla.
  2. Zveme vás na setkání nad Božím slovem formou „lectio divina“ v úterý 19. 10. na faře v Dobrušce od 19:00
  3. Děti s maminkami ze spolča Sedmikrásek vyrobily, pro vás, milí farníci, růžencové záložky. Nabízíme vám je k rozebrání vzadu na stolečku. Na každé záložce jsou obrázky tajemství jednoho růžence. Tento růženec, nebo jeho část se můžete v měsíci říjnu pomodlit za naši farnost a potřeby farníků. Je to nabídka, impuls pro individuální modlitbu. Tímto způsobem se, ačkoliv každý zvlášť, přesto společně, propojíme v modlitbě růžence.
  4. Zveme vás na farní moštování do Mastů v sobotu 10. od 9:00 hod.
  5. Zveme vás do Hrošky na posvícenskou mši svatou v sobotu 10. v 16:30 hod.
  6. V neděli 10. 10. začali volby do pastorační rady farnosti Dobruška.

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let a právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

Volební řád: každý člen farnosti, který má právo volit, může navrhnout 3 kandidáty do dnešní neděle 17. 10. Jména a příjmení napíše na papírek, který je vzadu v kostele a vhodí jej do krabičky. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou. Volební komise sestaví 18. 10. kandidátku ze všech navržených kandidátů a pak do konce týdne, tedy do 24. 10. včetně, bude moci každý, kdo má právo volit, navrhnout dva lidi z uvedené kandidátky, písemně na lístek, který bude k tomu připraven. Z vašich hlasů se pak sestaví pořadí, a 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stane členy farní pastorační rady.

Co se týká nás, nemáme se tvářit, že nás žádost Jakuba a Jana a závist ostatních deseti pohoršuje, protože jejich postoje vycházejí ze stejného ducha, který sytí naši každodenní touhu být první a vládnout ostatním, být oceněni a mít uznání druhých. Ježíš od nás naopak žádá vzájemnou službu, dát život pro bratry, protože v tom tkví opravdová sláva. S nekonečnou trpělivostí, kterou prokázal především tehdy, když šel vstříc utrpení ve svobodě, a s láskou toho, kdo slouží svým bratřím až do konce, nás Ježíš učil žít tímto způsobem jako jeho autentičtí učedníci. Stačí, abychom šli ve stopách Hospodinova služebníka, služebníka bratří.                         

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek