Farní informace na 28. neděli v mezidobí – 10. 10. 2021

Farní informace na 28. neděli v mezidobí - 10. 10. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
11. 10. 2021
Pondělí
18:00
Poděkování za přijatá dobrodiní, za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
12. 10. 2021
Úterý
07:30
Za zdraví, pokoj a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
13. 10. 2021
Středa
18:00 
Za rodiče Novákovi a všechny + členy rodiny a duše v očistci.
14. 10. 2021
Čtvrtek
07:30
Za rodinu Rohlenovu, chocholoušovu a Plíštilovu
15. 10. 2021
Pátek
18:00
Za + Františka Koláře, manželku, syna Františka, dvoje rodiče a duše v očistci
16. 10. 2021
Sobota
7:30
Za + rodiny Jarkovských a Sedláčkových
 
 
17. 10. 2021
Neděle

08:00

18:00

R: Za + Františka Matouška a jeho rodinu

V: Za + Josefa Vašatu a celou rodinu

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli je sbírka na pastorační centrum.
  2. Milé děti, zveme vás všechny na spolčo Sedmikrásek, a to dnes (října 2021) po ranní mši svaté, v klubovně na faře v Dobrušce. Těšíme se na vás!
  3. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen dnes 10. 10. od 14:30 hod. Celebrovat bude okrskový vikář Augustín Slaninka, CM, který zároveň požehná náhrobek P. Mandyse.
  4. Zveme mládež od 12 let na vikariátní setkání do Dobrušky v pátek 10., které začne mší svatou v kostele sv. Václava od 18:00 hod.
  5. Příští sobotu 10. otec biskup Jan Vokál vysvětí v Hradci Králové několik mužů na trvalé jáhny. Mysleme prosím na ně ve svých modlitbách.
  6. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 10. od 16:30 hod.
  7. Zveme vás na farní moštování do Mastů v sobotu 10. od 9:00 hod.
  8. V neděli 10. 10. začínají volby do pastorační rady farnosti Dobruška.

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let a právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

Volební řád: každý člen farnosti, který má právo volit, může navrhnout 3 kandidáty do příští neděle 17. 10. Jména a příjmení napíše na papírek, který je vzadu v kostele a vhodí jej do krabičky. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou. Volební komise sestaví 18. 10. kandidátku ze všech navržených kandidátů a pak do konce týdne, tedy do 24. 10. včetně, bude moci každý, kdo má právo volit, navrhnout dva lidi z uvedené kandidátky, písemně na lístek, který bude k tomu připraven. Z vašich hlasů se pak sestaví pořadí, a 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stane členy farní pastorační rady.

Jak se dnes pozná moudrý člověk? Je to „duchovní člověk“, člověk vedený Pánovým Duchem, jenž ho jako první věc učí, aby se nepřizpůsoboval tělesným touhám. Moudrý člověk je ten, kdo se snaží posuzovat a nahlížet věci a události tak, jak je vidí a posuzuje Bůh; který svým pohledem víry překračuje pouhá zdání, aby zachytil, co Bůh zachycuje ve věcech a událostech.                          

 Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek