Farní informace na svátek Svaté rodiny – 31. 12. 2023

svátek Svaté rodiny

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli na svátek Křtu Páně si obnovíme křestní sliby.

2. Mše svaté v dnech 2., 3., 4. a 5. ledna budou slouženy v Dobrušce v kapli na faře.

3. Opět vás zveme na hodinovou tichou adoraci do kostela sv. Václava ve čtvrtek 4. 1. od 19:00.

4. V sobotu na slavnost Zjevení Páně budou mše jako v neděli. Zároveň vás opět budou navštěvovat koledníci během dne. Ať Pán požehná toto dílo i letošní rok. Kdo by nemohl přijmout domů koledníky a chtěl by přispět do tříkrálové sbírky jiným způsobem, nalezne více informací na plakátě ve vývěsce.

5. V lednu 2024 oslavíme 110 let od narození Františka Matoušky a při té příležitosti organizujeme koncert v kostele sv. Václava dne 14. ledna 2024 v 16:00, na který vás srdečně zveme. Víc informací na vývěsce.

6. Děkujeme vám za vaši hmotnou i duchovní štědrost a podporu během celého roku a přejeme pokojné milostiplné prožití závěru roku a požehnání do toho nastávajícího.

Na přelomu roků je celému lidstvu a celému stvoření dáno požehnání Božím Jménem, jak bylo mnohokrát v Izraeli vzýváno (srov. Nm 6,22–27). Jméno, jež bude s příchodem Božího Syna v těle navždy znít „Ježíš“. Proč bychom nemohli začít tento rok tím, že se s vírou, nadějí a láskou, skoro jako jakýsi refrén dodávající rytmus našim dnům, naučíme vzývat Ježíšovo Jméno? Nezapomínejme na něj, v tomto Jménu je zahrnuta nejjednodušší a základní modlitba: „Bože, zachraň mě! Zachraň můj život! Zachraň toto lidstvo! Ježíši, spas!“

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Branko

Přesunout se na začátek