Farní informace na 18. neděli v mezidobí – 6. 8. 2023

Farní ohlášky na 18. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 12. 8. v 16:30.

2. 12. 8. 2023 v 17:00 hod. se v kostele sv. Vavřince v Uhřínově bude konat kon-cert duchovní hudby u příležitosti 20 výročí ukončení jeho opravy, na který jste srdečně zváni. Účinkují: Marie Kováříčková – housle; Jiří Fuks – varhany; Anna Klokočníková – housle; Marie Klokočníková – viola; Jarmila Klokočníková – zpěv a Čeněk Svoboda – zpěv. Vstupné je dobrovolné.

3. Farnost Opočno ve spolupráci s farností Dobruška vás zvou na HOVORY O VÍŘE. Jde o 6 večerních setkání od poloviny září do poloviny října buď v pátek v Dobrušce, nebo v sobotu v Opočně. Více informací, i ohledně nahlášení se kvůli organizaci, je na plakátě ve vývěsce.

Tři učedníci udělali zkušenost se skutečným setkáním s tváří živého Boha, stáli před Je-žíšem, eschatologickým Mesiášem, Slovem Božím, které se stalo člověkem. Nyní jsou povo-láni k tomu, aby naslouchali a dále vnímali tuto nevýslovnou slávu, avšak ve víře, a nikoli už ve vidění (srov. 2 Kor 5,7), a to až do dne, kdy budou tato tajemství přímo a definitiv-ním způsobem nazírat v Božím království. Tajemství, jehož se účastníme při této zářivé slavnosti, je vskutku velkolepé. Když hledíme na proměněného Krista, Pánova sláva se od-ráží na našich tvářích (srov. 2 Kor 3,18), na našich tělech, která jsou proměňována ener-giemi Ducha svatého, aniž bychom věděli, jak se to odehrává. Ano, Ježíšovo proměnění je příslibem, že také naše ubohé tělo bude proměněno tak, aby v nás byl plně obnoven doko-nalý obraz Boží (srov. Flp 3,21). Ježíšovo proměnění je závdavkem neustálého Božího pů-sobení, které nás nakonec připodobní k oslavenému tělu jeho milovaného Syna.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek