Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9. 4. 2023

Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. V neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté žehnat velikonoční jídla.

2. Děkujeme všem, kdo jste pomohli při stavění Božího hrobu. A zároveň všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a průběhu slavení Velikonočního třídenní.

3. Na velikonoční pondělí 10. 4. budou mše svaté slouženy dopoledne jako v neděli. V Dobrušce večerní mše svatá v 18:00 nebude.

4. Zveme vás ve čtvrtek 13. 4. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce na bohoslužbu slova s meditací nad biblickými texty na téma „Válka“.

Velikonoční víra se rodí z lásky. Jedině láska k Ježíšovi člověku umožňuje pochopit pravou hloubku Božího slova obsaženého v Písmu svatém. Všichni jsme vyzýváni, abychom s radostí zvěstovali vítězství života nad smrtí, protože Mesiáš Ježíš vstal z hrobu a je živý navěky. Ten, který byl člověkem pro nás, ten, který zemřel násilnou smrtí a byl pohřben, byl vzkříšen z mrtvých jako prvotina mezi všemi (srov. 1 Kor 15,20; Kol 1,18), kdo byli spolu s ním povoláni k věčnému životu! Podle slov jednoho antického církevního otce opravdu „ten, kdo poznává tajemství vzkříšení, dospívá k poznání pravého účelu, kvůli němuž Bůh na počátku stvořil svět“.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek