Farní informace na 5. neděli v mezidobí – 6. 2. 2022

Farní informace na 5. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
7. 2. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
8. 2. 2022
Úterý
07:30                                                           
Na úmysl                        
9. 2. 2022
Středa
18:00 
Za rodinu Kujalovu a vnučku Libušku
10. 2. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl CM                      
11. 2. 2022
Pátek
18:00
Na úmysl CM                     
12. 2. 2022
Sobota
 18:00                            
Na úmysl CM (greg.)     
13. 2. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Na úmysl CM (greg.)                          V: Za + Janu Peterovou, jejího bratra Miloše a otce

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli 13. 2. bude sbírka na zimní provoz kostela a pastorační centrum. Do dnešního dne je z celkové půjčky 620 000 Kč zaplaceno 315 700 Kč.
  2. Zveme muže na setkání chlapů ve středu 9. 2. v 19:00 hod. do pastoračního centra v Dobrušce.   
  3. Centrum pro rodinu pořádá v rámci Národního týdne manželství on-line duchovní obnovu pro manželské páry s názvem „Ztráty a nálezy“ příští sobotu 12. února od 9-15 hod. Provází: P. Jan Linhart. Pro přihlášení se a bližší informace naleznete ve vývěsce.
  4. Příští neděli 13. 2. bude při mši svaté možnost obnovy manželských slibů. Zveme proto manžele i jejich děti, aby přišli společně na mši svatou. 
  5. Nabízíme a plánujeme celostátní setkání mládeže z celé České republiky v termínu 9. – 14. srpna 2022 v Hradci Králové ve věku 14–26 let. Starší mládež zveme ke službě v přípravných týmech. Více informaci najdete: http://celostatnisetkanimladeze.cz/.
  6. Nabízíme možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému)
    studiu s teologickým zaměřením
    v Hradci Králové v programu Náboženská výchova. Přihlášku je možné podávat do konce února 2022. Informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2 .

Boží povolání se netýká jen někoho (kněží, řeholníků či řeholnic), ale jak zdůrazňuje II. vatikánský koncil, obrací se ke všem pokřtěným. Každý z nás je povolán přiložit ruku k dílu ke spáse druhých, v duchu krásného Pavlova výroku z právě přečteného úryvku z listu Korinťanům: „Ale Boží milostí jsem to, co jsem“ Měli bychom se proto ptát, zda naše úsilí odpovídá pojetí evangelia. Zda naše snaha je stejně jako u Petra a učedníků důsledkem našeho uchvácení jak Ježíšem Kristem, tak tím, oč mu především šlo. Protože to je základ každé autentické činnosti v církvi. Zbytek může být aktivismus nebo pouhé hledání vlastního uspokojení, ne-li dokonce exhibicionismus. „Lovení lidí“ ne pro hojnost života, který nám přinesl Ježíš, ale pro sebe. Nebo můžeme dokonce život ubíjet. Jen když budeme často obnovovat vztah s Ježíšem, budeme také schopni jako Pavel přinášet druhým velké poselství vzkříšení, jímž je vítězství života nad smrtí.      

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek