Farní informace na 4. neděli v mezidobí – 30. 1. 2022

Farní informace na 4. neděli v mezidobí

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
31. 1. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
1. 2. 2022
Úterý
07:30                                                           
Na Poděkování                        
2. 2. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl
3. 2. 2022
Čtvrtek
07:30,                                 
Na úmysl CM                      
4. 2. 2022
Pátek
18:00
Na úmysl CM                     
5. 2. 2022
Sobota
7:30                                              18:00                            
R: Za + Josefa Fingrála a jeho manželku Marii a Josefa Mervarta a za živé členy rodiny Mervartovy a Pokorných                                          V: Za dobrodince     
6. 2. 2022
Neděle

08:00                                                18:00

 R: Na úmysl CM                                     V: Za kněze, kteří působili a působí v naší farnosti

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Do sbírky na biblický apoštolát jste minulou neděli přispěli společně sumou 13 288 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 2. Děkujeme všem, kteří pomáhali při uklízení betlému a vánoční výzdoby.
 3. 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy děkujeme za dar zasvěceného života a prosíme o nová povolání. Mše svatá bude sloužena v kostelích dle běžného rozpisu v týdnu.
 4. Zveme vás na liturgii s meditací a spontánními modlitbami ve čtvrtek 3. 1. v 19:00 hod. do pastoračního centra v Dobrušce.   
 5. V tomto týdnu je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme zhruba půl hodiny přede mší svatou. Na první sobotu v měsíci 5. 2. bude mše svatá v Dobrušce také ráno v 7:30 hod.
 6. Nabízíme a plánujeme celostátní setkání mládeže z celé České republiky v termínu 9. – 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku 14–26 let. Starší mládež zveme ke službě v přípravných týmech. Přihlašování na setkání je spuštěno od 3. ledna 2022. Více informaci najdete: http://celostatnisetkanimladeze.cz/.
 7. Upozorňujeme na možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému)
  studiu s teologickým zaměřením
  . Přímo v Hradci Králové lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat v programu Náboženská výchova, který nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou. Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat do konce února 2022 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na:
  https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2 .

Všichni jsme povolaní hlásat Boží slovo světu. Slovo zpřítomňující lidem ve světě Boží lásku, ať už tím, že nám dodává odvahu ke konání dobra nebo tím, že nám dává uvědomit si naše odchýlení od správného směru, či naše sobectví a uzavřenost. Být prorokem však není snadné. Ježíšova zkušenost z dnešního evangelia nám to dokumentuje jasně a zřetelně. Boží slovo je „jako dvojsečný meč“ (Žid 4,12). Může být proto nepříjemné těm, kdo ho nechtějí přijmout. Protichůdné reakce mohou mít i násilný charakter. Prorok Ježíš přece skončil na kříži. Lze se nad ně povznést jedině láskou, která naplňuje srdce proroka, jako tomu bylo i u Ježíše.   

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek