Farní informace na 21. neděli v mezidobí – 22. 8. 2021

Farní informace na 20. neděli v mezidobí - 15. 8. 2021

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
23. 8. 2021
Pondělí
18:00
Za + Viliama, Marii, Petra a
Františka a rodiče z obou stran
24. 8. 2021
Úterý
07:30
Za + Ludmilu Václavíkovou, zesnulého syna Bohumila a celý rod
25. 8. 2021
Středa
18:00
Za + z rodiny Drínovej
26. 8. 2021
Čtvrtek
07:30
Za + Karla a Ludmilu Čtvrtečkovy
a za živé členy rodiny
Ságnerovy, Čtvrtečkovy a
Trojanovy
27. 8. 2021
Pátek
18:00
Za + Pavla Slaninku
28. 8. 2021
Sobota
18:00

Za + Františka Pavlíčka
s manželkou Ludmilou a celý rod
a za Boží požehnání pro živé
členy rodiny

29. 8. 2021
Neděle

08:00

19:30

R: Za zdraví a Boží požehnání
pro jubilanta Petra (70)

V: Za uzdravení, dobré vztahy
v rodině, dar víry a Boží
požehnání

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. S účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté. Nakolik se v současné době situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19, účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem. Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky. V Kristu Váš biskup Jan
  2. Do sbírky na pastorační centrum v Dobrušce jste spolu přispěli sumou 16 335 Kč. Děkujeme všem dárcům.
  3. Lapidáriu na Městském úřadě probíhá výstava biblické křížové cesty. V pondělí 8. bude možnost se i osobně setkat na místě s jejím autorem od 15:00-17:00 hod.
  4. Příští neděli 8. v 11:00 hod. vás zveme do Solnice na posvícenskou titulární slavnost kostela Umučení sv. Jana Křtitele.
  5. Vážení rodiče, podle zákonů České republiky máte právo přihlásit své děti do nepovinného předmětu náboženská výchova. V něm se děti učí dívat kolem sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázku smyslu života, poznávat Bibli, a chovat se tak, aby ve světě vítězilo dobro. Vyučování náboženství vám může být nápomocné při křesťanské výchově vašich dětí. Pokud se rozhodnete kladně, odevzdejte závaznou přihlášku na farním úřadě v Dobrušce, nebo po mši svaté v našich kostelích. Přihlášky jsou v zadní části kostela na stolku.
  6. Zveme mládež do Mastů od 30.-31. srpna, kde předáme žezlo vikariátního zástupcování našemu nástupci. Začínat budeme v pondělí mší svatou v Bílém Újezdě od 14:00. Poté se přesuneme do Mastů na společný program včetně grilování. Klára a Eliška

Kdo zůstává v Ježíšově společenství jako otrok, ten dříve nebo později odejde, opustí Pána i bratry. K vytrvalosti v následování Ježíše nestačí ideál ani vznešené pohnutky, je však zapotřebí pevná víra!                                                                                

 Vaši bratři v Kristu P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek