Farní informace na 4. neděli adventní a Slavnost Narození Páně- 24. 12. 2023

Slavnost Narození Páně

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Děkujeme všem, kteří pomohli při stavění betlému a výzdobě vánočních stromků.

2. V kostele sv. Václava probíhá tradiční DOBROČINNÝ PRODEJ aneb „děti pomáhají dětem“. Vzadu v kostele je stále ještě spousta krásných výrobků a dobrot a také vy můžete pomoct malému Davídkovi jejich zakoupením libovolnou částkou. Děkujeme, že pomáháte s námi!

3. Betlémské světlo bude k dispozici v kostele sv. Václava v Dobrušce 24. 12. od 14:00 do 15:45. Na Boží hod vánoční 25. 12. bude otevřený kostel k prohlídce betléma od 15:00 do 16:00.

4. Kapela Bannda bude hudebně doprovázet mše svaté v Dobrušce (26. 12.) a okolí. Kde právě hrají, se dozvíte z plakátku.

5. Zveme na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém 26. 12. v 15:00.

6. Mše svaté v dnech 27., 28. a 29. 12. budou slouženy v kapli na faře.

7. V lednu 2024 oslavíme 110 let od narození Františka Matoušky a při té příležitosti organizujeme koncert v kostele sv. Václava dne 14. ledna 2024 v 16:00, na který vás srdečně zveme. Víc informací na vývěsce.

8. Přejeme vám pokojné milostiplné prožití vánočních i novoročních svátků.

 

Bůh se „zahnízdil“ v lůně lidstva, aby přivedl na svět nový život. Stejně jako je nemožné oddělit od sebe vody dvou řek, které se stékají, tak je i nemožné (a to nekonečně obtížněji) oddělit v Kristu lidství a božství. To působí, že ve světě se neustále uskutečňuje dialog mezi Bohem a člověkem; dialog velmi blízký a niterný, poněvadž „já“ a „ty“ jsou zde totožnou osobou. Už nezaznívají slova: „Tak praví Hospodin…“, ale: „Já vám pravím…“. Nejúchvatnější skutečností je však to, že do tohoto dialogu mohou vstoupit všichni; každý z nás se může obrátit k Bohu jako dítě v Synu. Jinak řečeno, smíme oslovovat Boha „Abba“ právě kvůli tajemství vtělení.

Evangelium je radostnou zvěstí: V Ježíšovi jsou Bůh a člověk jedno. My lidé jsme v Ježíšovi, který je naším bratrem – člověkem ze stejného těsta jako my, podle slov dávného církevního otce –, povoláni k tomu, abychom dospívali ke zbožštění. Jako on se stal člověkem, tak my jsme povoláni k tomu, abychom se skrze něho a v něm stávali „Bohem“

 

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Branko

Přesunout se na začátek