Farní informace na 28. neděli v mezidobí – 9. 10. 2022

Farní informace na 28. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen tuto neděli 9. 10. od 14:30 hod. Celebrovat bude Emil Hoffmann, CM, dobrušský farář. Přede mší svatou se pomodlíme modlitbu posvátného růžence a po mši svaté loretánské litanie.
  2. Příští neděli 10. bude sbírka na pastorační centrum.
  3. Do farní kavárny jsme všichni pozváni vždy v neděli po ranní mši svaté.
  4. V pastoračním centru je zřízena farní knihovna, ze které si můžete vypůjčit literaturu s duchovní tematikou a obohatit tak osobní nebo i rodinný duchovní život.
  5. Vměsíci říjnu vás chceme povzbudit k modlitbě posvátného růžence zvláště ve společenství, či už domácím, anebo v kostele půl hodiny přede mší svatou.
  6. Zároveň zveme členy „živého růžence“ ve farnosti Dobruška, ale i nové zájemce, na setkání do pastoračního centra ve středu 10. v 19:00 hod.
  7. Misijní neděle se letos slaví 10. Prosíme farnice, jestli by napekly nějaké koláčky, perníčky, nebo něco podobného a zabalené je pak přinesly v danou neděli do kostela k prodeji. Výtěžek bude použit na misijní aktivity v Hondurasu.   

Zázrak nám především zvěstuje něco, co se Bůh chystá učinit v budoucnosti: je otevřením nejenom k tomu, co je „nad námi“, ale odkazuje na to, co nás čeká „před námi“: zázrak má vždycky prorockou povahu. V tom pravděpodobně spočívá samotná podstata zázraku: je předzvěstí; eschatologická skutečnost, která nás očekává, se prolamuje do času. Svatý Jan v knize Zjevení říká, že v nebeském Jeruzalémě už nebude ani smrt, ani pláč, ani bolest; to všechno skončí. Až dorazíme k prahu jeho domu, Bůh osuší každou slzu z očí svých dětí (srov. Zj 21,4). Cílem zázraku je umožnit nám uvěřit v tak neslýchaná zaslíbení. Skutečně věříme, že Bůh jednoho dne vysuší každou slzu z našich očí a že nám daruje život věčný, protože jsme ještě během života v tomto těle, kdy kráčíme ve víře, spatřili vysušené slzy a zažehnutí uhaslého života.

 Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek