Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 31. 3. 2024.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

V neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté v 8:00 požehnávat velikonoční jídla. A byť je to poslední neděle v měsíci, tradiční mše svatá pro děti tentokrát nebude.

2. Připomínáme změnu času v tuto neděli 31. 3. o hodinu dopředu z 2:00 na 3:00.

3. Na Velikonoční pondělí 1. 4. budou mše svaté dopoledne jako v neděli. Večerní mše svatá v 18:00 v Dobrušce nebude.

4. Od pondělí 1. 4. budou mše svaté bývat opět v kostele.

5. Děkujeme za pomoc při stavění Božího hrobu a přípravě i průběhu celého Třídenní.

6. Na první sobotu v měsíci 6. 4. bude v Dobrušce mše svatá i ráno v 7:30.

7. I letos se v Praze uskuteční pochod pro život a to 6. 4. Kdo byste chtěl jet společně s jinými farníky, přihlaste se prosím panu Michalovi Novotnému, t. č.: 774 557 726.

8. Zájemci o farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA, se mohou nahlašovat na email aktivity.farnost@seznam.cz. Po přihlášení jim budou zaslány veškeré dokumenty a informace. Cena tábora na jedno dítě činí 1000,- Kč. Termín podání přihlášky je do 30. 4. 2024. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak na programu tábora. Kontaktní osobou pro přihlašování dětí je Marcela Volfová. Více informací na plakátě.

9. Farní charita Dobruška vás zve na jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 5. 4. do 8. 4. 2024.

10. Přejeme vám požehnané milostiplné Velikonoční svátky!

I dnes zaznívá pro celé lidstvo ono slovo radostné zvěsti: „Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých“ (srov. Sk 2,24), život je silnější než smrt, láska je silnější než smrt (srov. Pís 8,6)! „Kde je, smrti, tvé vítězství?“ (1 Kor 15,55), to by měla být píseň, kterou křesťané zpívají v den Velikonoc s vědomím, že smrt už nemá poslední slovo, ale je jenom přechodem z tohoto světa k Otci, který nás všechny volá k věčnému životu. Je to skutečně tak, jak správně pochopil Izák Syrský: od onoho rána před dvěma tisíci lety „jediným opravdovým hříchem je zůstat neteční ke vzkříšení“.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek